E-ISSN 2587-0831
Original Article
Assessment of Risk Factors in Patients who presented to the Outpatient Clinic for Breast Cancer-Related Lymphedema
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
Eur J Breast Health 2016; 12: 31-36
DOI: 10.5152/tjbh.2015.2801
Key Words: Breast cancer, lymphedema, risk factors
Abstract

Objective: Lymphedema is one of the most debilitating outcomes of breast cancer treatment. We aimed to compare the demographic and clinical characteristics of breast cancer patients with and without lymphedema, to assess risk factors for lymphedema, and to evaluate treatment outcomes in lymphedema patients. 

 

Materials and Methods: Demographic and clinical characteristics of 84 women with previous surgery for breast cancer who presented to the outpatient clinic between March 2014 and May 2015 were retrospectively extracted from patient records.

 

Results: Upper extremity lymphedema was detected in 34 of 84 patients (40.5%). The mean age, body mass index, the number of positive lymph nodes and the number of patients with postoperative radiotherapy were significantly higher among patients with lymphedema than those without (p<0.05). Educational level of patients with lymphedema was significantly lower than the other group (p<0.05). The correlation analysis revealed an association between age, educational level, body mass index, tumor stage, number of positive lymph nodes, postoperative radiotherapy and presence of lymphedema. Postoperative radiotherapy was detected as the only independent risk factor by logistic regression analysis. Fourteen out of 26 lymphedema patients were assigned to education, skin care, exercise and compression bandaging therapy. Upper extremity volumes and volume differences were significantly improved after treatment.

 

Conclusion: Advanced age, low educational level, obesity, tumor size, the number of positive lymph nodes and postoperative radiotherapy correlated with the development of lymphedema. Within these factors, postoperative radiotherapy was detected as an independent risk factor for the development of lymphedema. Patient education, skin care, exercise and compression bandage therapy are effective treatment options in breast cancer-related lymphedema.  

 


 

Turkish

 

Başlık: Assessment of Risk Factors on Patients Admitted to Outpatient Clinic For Breast Cancer-Related Lymphedema

 

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, lenfödem, risk faktörleri

 

Amaç: Meme kanseri tedavisini takiben gelişen morbiditesi yüksek komplikasyonlardan biri lenfödemdir. Lenfödem hastaların yaşam kalitesini bozmakta, fonksiyonelliklerini azaltmakta, vücutta şekil bozukluğu nedeniyle psikososyal problemlere neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı polikliniğimize başvuran lenfödemi olan ve olmayan meme kanserli hastaların demografik ve klinik özelliklerini karşılaştırmak, lenfödem risk faktörlerini belirlemek ve lenfödemli hastaların tedavi sonuçlarını değerlendirmekti.

 

Yöntem ve Gereçler: Polikliniğimize Mart 2014 ile Mayıs 2015 tarihleri arasında başvuran meme kanseri cerrahisi geçirmiş 84 kadın hastanın demografik ve klinik özellikleri dosyaları üzerinden retrospektif olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Seksen dört hastanın 34’ünde (%40,5) üst ekstremitede lenfödem saptandı. Lenfödemi olanlarda yaş ortalaması, vücut kitle indeksi, operasyondan değerlendirme tarihine kadar geçen süre, metastaz pozitif saptanan lenf nodu sayısı ve postoperatif radyoterapi alan hasta sayısı lenfödemi olmayanlara göre anlamlı olarak daha fazlaydı (p<0,05). Lenfödemli hastaların ortalama eğitim süreleri lenfödemi olmayan hastalara göre anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05). Korelasyon analizinde yaş, eğitim süresi, vücut kitle indeksi, kanser evresi, pozitif lenf nodu sayısı ve postoperatif radyoterapi ile lenfödem arasında ilişki saptandı. Lojistik regresyon analizinde bağımsız tek risk faktörü postoperatif radyoterapi idi. Lenfödemli hastaların 14’ü hasta eğitimi, cilt bakımı, egzersiz ve kompresyon bandajı tedavisine alındı. Tedavi sonucunda üst ekstremite volümleri ve volüm farkları anlamlı olarak geriledi.

 

Sonuç: Meme kanseri tedavisi olan hastalar ömür boyu lenfödem gelişme riski altındadırlar. İleri yaş, düşük eğitim düzeyi, obezite, tümörün büyüklüğü, pozitif lenf nodu sayısı ve postoperatif radyoterapi lenfödem ile ilişkili faktörlerdir. Bunlardan postoperatif radyoterapi lenfödem gelişiminde bağımsız risk faktörüdür. Lenfödem tedavisinde hasta eğitimi, cilt bakımı, egzersiz ve kompresyon tedavisiyle başarılı sonuçlar elde edilmektedir. 

Key Words
Authors
All
Congresses
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2019 Turkish Federation of Breast Diseases Associations | Latest Update: 01.10.2019