European Journal of Breast Health
Original Article

Health Beliefs and Breast Cancer Screening Behavior among a Group of Female Health Professionals in Turkey

1.

Division of Nurses, Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Turkey

Eur J Breast Health 2016; 12: 18-24
DOI: 10.5152/tjbh.2015.2715
Read: 10 Downloads: 2 Published: 24 July 2019

Abstract

Objective: The purpose of this study was to identify the health beliefs and breast cancer (BC) screening behavior of a group of female health professionals (FHPs) [physicians, nurses and midwives] in Turkey. 

 

Materials and Methods: This descriptive study was conducted at primary and secondary level healthcare institutions in Central Anatolia, Turkey. The study group included 720 FHPs. Data was collected by a questionnaire and the Turkish version of Champion’s Health Belief Model Scales (CHBMS).

 

Results: The mean age of the FHPs was 30.2 years (±6.12 range; 20-50), 8.9 % of them were ≥40 years. The majority (93.9%) of FHPs did not have annual mammography (MMG) or clinical breast examination (CBE) (95.1%); and 42.9% reported to perform breast self-examinations (BSE). None of the physicians reported having a CBE or MMG. The physicians’ perception of susceptibility, severity and barriers to screening was lower than the nurses and midwives; however, their perception of benefits, self-efficacy and health motivation was higher. The perception of benefit among nurses, and self-efficacy and perception of health motivation among midwives were lower than those of the physicians. The perception of barriers to screening was highest among nurses.

 

Conclusion: The compliance rate with early detection practices for BC screening was low among FHPs. Health beliefs influenced their behavior on BC screening. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Türkiye'de Bir Grup Kadın Sağlık Çalışanı Arasında Sağlık İnançları ve Meme Kanseri Tarama Davranışları

 

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, tarama davranışları, sağlık inancı, sağlık çalışanları

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir grup kadın sağlık çalışanının sağlık inancı ve meme kanseri tarama davranışlarını belirlemekti.

 

Yöntem ve Gereçler: Bu çalışma, Orta Anadolu/Türkiye'de birinci ve ikinci düzey sağlık kurumlarında tanımlayıcı olarak yürütüldü. Örneklemi 720 kadın sağlık çalışanı katılmıştır. Veriler bir anket formu ve Champion’un sağlık inanç modeli ölçeği'nin Türkçe formu kullanılarak toplandı.

 

Bulgular: Kadın sağlık çalışanlarının yaş ortalaması 30,2±6,12 idi. Kadın sağlık çalışanlarının çoğunluğu (%93,9) yıllık mamografi ve klinik meme muayenesi (KMM) (%95.1) yapamadığı,%42.9'unun kendi kendine meme muayenesini yapmadığı belirlendi. Hekimlerin hiçbiri mamaografi ve KMM yapmadığı saptandı. Hekimlerin tarama için duyarlılık, ciddiyet ve engel algısı hemşire ve ebelerden daha düşüktü, ancak onların yarar, öz-yeterlilik ve sağlık motivasyonu algısı hemşire ve ebelerle karşılaştırıldığında daha yüksekti. Hemşirelerin yarar algısı, ebelerin kendine güven ve sağlık motivasyonu algısı diğer iki gruba göre düşüktü. Hemşirelerin tarama ile ilişkili engel algısı en yüksekti.

 

Sonuç: Kadın sağlık çalışanlarının meme kanseri erken belirleme davranışlarının düzeyi düşüktü. İlave olarak meme kanseri taraması ile ilgili davranışları sağlık inançlarından etkilenmiştir.

EISSN 2587-0831
3