European Journal of Breast Health
Original Article

Frequency of Early-Stage Lymphedema and Risk Factors in Postoperative Patients with Breast Cancer

1.

Department of General Surgery, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey

2.

Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey

3.

Department of General Surgery, Güven Hospital, Ankara, Turkey

Eur J Breast Health 2014; 10: 92-97
DOI: 10.5152/tjbh.2014.1973
Read: 5 Downloads: 1 Published: 24 July 2019

Abstract

Amaç: Lenfödem meme kanseri cerrahisi sonrası sık görülen ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen kronik majör bir komplikasyondur. Çalışmamızda meme kanseri cerrahisi sonrası lenfödem görülme sıklığı ve gelişiminde etkili risk faktörlerinin belirlenmesi hedeflendi.

 

Yöntem ve Gereçler: Meme kanseri nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 101 olgunun cerrahi sonrası 12. ayda yapılan kontrollerinde değerlendirilen klinik, histopatolojik ve uygulanan cerrahi girişime ait özellikleri retrospektif olarak incelendi. Risk faktörü olarak öngörülen parametrelere ait veriler değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan 101 olgudan 7’sinde (%6,9) lenfödem gelişimi saptandı. Risk faktörü olarak değerlendirilen yaş, vücut kitle indeksi (BMİ), kemoterapi (KT), cerrahi tedavi sonrası seroma veya enfeksiyon gelişimi, dominant kol ile mastektomi ve meme koruyucu cerrahi (MKC) arasında lenfödem gelişimi açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Diğer risk faktörleri olan aksiller diseksiyon (AD) uygulanması, pozitif lenf nodu (LN) sayısı, radyoterapi (RT) ve tümör boyutu (T) ile lenfödem varlığı arasında ise anlamlılık mevcuttu (p<0,05). Lenfödem saptanan tüm olgularda aksilla LN tutulumu olduğu ve yapılan diseksiyonda 15≤LN çıkarıldığı görüldü (p<0,05).

 

Sonuç: Meme kanseri hastalarda uygulanan AD, RT ve T’nin lenfödem gelişiminde önemli risk faktörleri olduğu görülmektedir. Dikkat çeken bulgu ise AD’nin genişliği ile artan lenfödem insidansıdır. Bunu önlemek amacıyla evreleme için yeterli olarak görülen 10 LN içerecek level I, II sınırlı AD’un tercih edilmesi ve klinik olarak aksilla negatif olgularda mutlaka sentinel lenf nodu biyopsinin (SLNB) rutin uygulanması gerektiği kanaatindeyiz.

EISSN 2587-0831
3